ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

I.ПРЕДМЕТ 1. „Общи условия“ представляват юридически обвързващите правила за използването на услугите и функциите на сайта, притежаван и контролиран от Кирил Александров, наричана по-долу АДМИНИСТРАТОР

2. Бележки за разясняването на настоящите Общи условия:

а) „Администратор“ – физическо лице, което притежава, контролира и публикува в интернет страницата: www.Kiril-Alexandrov.com

б) “Посетител” или “Потребител” – физическо лице, използващо интернет страницата www.Kiril-Alexandrov.com;

3. Интернет страницата – уеб сайтът www.Kiril-Alexandrov.com, информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила.

Използването на www.Kiril-Alexandrov.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Ако ПОСЕТИТЕЛЯТ не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.Kiril-Alexandrov.com, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

4. Надзорни органи:

4.1.Комисия за защита на личните данни: Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

4.2. Комисия за защита на потребителите: Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

IІ. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

Кирил Александров, за контакт: contact@kiril-alexandrov.com

III. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ:

1. ПОСЕТИТЕЛЯТ може да разглежда авторските текстови и фото материалите, достъпни на www.Kiril-Alexandrov.com свободно и безплатно.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), АДМИНИСТРАТОРЪТ се отнася сериозно към защитата на личните данни. В текста по-долу следва описание на типа, обхвата и целите на събирането и използването на личните ви данни. Тази информация ще бъде достъпна на www.Kiril-Alexandrov.com

2. Уебсайтът www.Kiril-Alexandrov.com може да бъде използван и без разкриването на лични данни. Разглеждането на публикациите и информацията в уебсайта не изисква регистрация и/или предоставяне на лични данни.

3. Лични данни (име, имейл) се изискват единствено в раздел „Контакти“, когато при доброволно желание лице изяви необходимост от кореспонденция по съответен тематичен обхват с АДМИНИСТРАТОРА (Кирил Александров) - https://kiril-alexandrov.com/контакти, за да може да се установи контакт между АДМИНИСТРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. 4. Вашите доброволно въведени лични данни (име, имейл адрес) ще бъдат обработени от АДМИНИСТРАТОРА съгласно разпоредбите на българското законодателство за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Данните ще бъдат съхранявани и обработвани до извършването на услугата.

5. АДМИНИСТРАТОРЪТ е предоставил възможност за осъществяване на контакт с него, освен чрез контактната форма в раздел „Контакти“ и чрез посочен имейл адрес (contact@kiril-alexandrov.com), и социални мрежи (Facebook, Instagram). В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда доброволно данните си и те ще бъдат съхранявани и обработвани, за да може да се изпълни заявката му за контакт.

V. АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

1. Цялата информация на www.Kiril-Alexandrov.com е интелектуална собственост на АДМИНИСТРАТОРА. Изключение прави създаването и реализирането на дизайнът на уебсайта, който не е реализиран пряко от АВТОРА (Кирил Александров). Използването на всички авторски материали под формата на снимки, текст и под други авторски форми, без позволението на АДМИНИСТРАТОРА, е строго забранено и е нарушение на авторските и сродните му права. Всяко действие спрямо фотоизображенита и всички останали авторски творби без знанието на АВТОРА се счита за НАРУШЕНИЕ на авторските права и АВТОРЪТ има право да предяви съотвените юридически претенции

1.1. Изображенията, са изключително право на АДМИНИСТРАТОРЪТ.

1.2 Всяко лице (модел, модел за грим), което е представено под формата на снимков материал в раздел „Портфолио“, както и в раздел „Грим“ е предоставило изрично писмено съгласие според юридическите закони на Република България и единствено с цел представянето му като обект на изкуството.

VI. ДРУГИ

1. АДМИНИСТРАТОРЪТ запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява ПОСЕТИТЕЛЯ за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.Kiril-Alexandrov.com.

2. ПOТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва уеб сайта добросъвестно и по предназначение.

3. При използването на уеб сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването му от другите посетители.

4. С оглед повишаване качеството на уеб сайта, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, АДМИНИСТРАТОРЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.